پوستر برنامه
                              نشت هم اندیشی عکاسان متعهد  

                    
نشست "هم‌اندیشی عكاسی متعهد"
گزارش تصویری


 
 
آدرس تلگرام